Säännöt

Allaolevat säännöt on hyväksytty vuonna 2009. Huomaa, että hallitus esittää vuoden 2021 kevätkokoukselle sääntöjen muuttamista.


YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistys ry

 1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistys ry. 
Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallisena lyhennyksenä NRPY.
Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2§ Tarkoitus, toiminta ja rahoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on

valvoa jäsentensä yhteisiä etuja

ylläpitää, kehittää ja edistää siirtolapuutarhatoimintaa

edistää jäsenien yhteisiä henkisiä ja fyysisiä harrastuksia

vaalia siirtolapuutarhaperinnettä

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

vuokraa Tampereen kaupungilta puutarha-aluetta ja edelleen vuokraa palstoja jäsenilleen voittoa tavoittelematta

järjestää kokouksia, talkoita sekä juhla- ja virkistystilaisuuksia

harjoittaa koulutus-, tiedotus- valistus- ja museotoimintaa

tekee esityksiä ja aloitteita yhteiskunnan eri tahoille

hankkii ja omistaa tarvittavia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta sekä hoitaa sen haltuun uskottuja rakennuksia ja laitteita

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

voi harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa sekä puutarha-alan tuotteiden välitystoimintaa jäsenilleen

toteuttaa varainhankintaa keräysten, arpajaisten, myyjäisten yms. avulla sekä voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaisia jäseniä voivat olla henkilöt, jotka ovat vuokranneet palstan Niihaman Ryhmäpuutarhayhdistykseltä ja jotka on hyväksytty yhdistyksen jäseniksi. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 
 Jäseniltä perittävät liittymis-, jäsenmaksut sekä palstakohtaiset hoitomaksut määritellään erikseen ja niistä päätetään vuosikokouksessa. Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista.

 Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa,

Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja äänioikeus. 
Kunniajäsenillä, jos hän ei ole samalla varsinainen jäsen, on vain puheoikeus. 

 Jäsenet hyväksyy hallitus, kunniajäsenet kutsuu yhdistyksen kokous.  

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Eroaminen astuu voimaan ilmoittamispäivästä. Eronneen jäsenen on suoritettava erääntynyt ja myöhemmin erääntyvät jäsenmaksut ja jäsensuhteeseen liittyvät palstakohtaiset hoitomaksut.  

Yhdistys voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsen- tai muut sääntömääräiset maksut, tai rikkonut yhdistyksen ja jäsenen välisen sopimuksen tai muut sääntöihin perustuvat jäsenvelvoitteet tai hän on muutoin toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla. 
Erotetun tai eronneen jäsenen oikeus toimia palstan vuokraajana päättyy yhden vuoden kuluttua erottamisen/eroamisen voimaantulosta, ellei lyhyemmästä ajasta sovita.

Jäsenen erottamisesta tekee päätöksen hallitus, mutta jäsenellä on oikeus vedota asiassa yhdistyksen seuraavaan kokoukseen jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kuukauden kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan. Erotetulla jäsenellä on samat velvollisuudet kuin eronneella jäsenellä.

4§ Hallitus ja toimihenkilöt

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain varsinaisessa syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja kuusi varsinaista kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa sekä kolme vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä.
Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.
Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitukseen valittujen henkilöiden toimikausi alkaa seuraavan kalenterivuoden alusta.

Hallituksen tehtävänä on vastata yhdistyksen toiminnasta sekä talouden hoidosta ja valvonnasta, edustaa yhdistystä sekä asettaa tarvittavat toimikunnat ja määritellä niiden tehtävät.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen tulee kokoontua myös, jos puolet sen jäsenistä sitä vaatii, erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä ovat saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, vaalissa kuitenkin arpa.  

5§ Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja aina kaksi yhdessä.

 

6§ Tilit ja tilintarkastajat

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen tulee antaa tilinpäätösehdotus tilintarkastajille vähintään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksellä on kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja. Heidät valitaan varsinaisessa syyskokouksessa tilikaudeksi kerrallaan.

7§ Kokouskutsut yhdistyksen kokouksiin

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta
- kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen
- yhdistyksen ilmoitustaululla
- lisäksi yhdistyksen kotisivuilla.
 

8§ Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, varsinainen vuosikokous maaliskuun ja varsinainen syyskokous lokakuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättä tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä jokaista palstaa kohden yksi ääni. Varsinaisen jäsenen perheenjäsen tai joku muu yhdistyksen varsinainen jäsen voi yhdellä (1) valtakirjalla käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Valtakirjaedustus on muissa tapauksissa kielletty.
Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide. 
 

9§ Yhdistyksen varsinaisten kokousten asiat
 

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat

Varsinaisen vuosikokouksen asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 - 5 äänten laskijaa

todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen asialista

esitetään vuosikertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös ja taseet sekä tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

vahvistetaan alkaneen toimikauden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, jäsenten jäsenmaksujen suuruudet sekä liittymismaksu, vuokrat ja muut jäsenyyteen liittyvät hoitomaksut

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta.

 

Varsinaisen syyskokouksen asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa 2 - 5 äänten laskijaa

todetaan kokouksen sääntöjen mukainen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen asialista

valitaan hallitus 4 §:n mukaan

valitaan kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja

keskustellaan seuraavan vuoden toiminnan päälinjoista ja päätetään tarvittavista varsinaiseen vuosikokouksen valmisteluun liittyvistä asioista

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

10§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.